GDPR

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti Roman Restaurants s.r.o.

v súlade so zásadami a požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vážený zákazník,

za účelom vybavenia vašej registrácie alebo objednávky služieb potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch. Tieto spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov.
Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ 
1) Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť:

Roman Restaurants s.r.o.

Tyršovo nábrežie 12

851 01 Bratislava

IČO: 35 713 488

IČ DPH: SK2020979642

Konatelia: Ing. Ľubomír Roman, Ing. Ľuboš Biskupič, Mgr Radomír Roman

OS BA I, odd. Sro, vl. č. 14267/B

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. Účel spracúvania osobných údajov
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.
Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu.
1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
• Rezervácie služieb alebo uzatvorenia zmluvy so zákazníkom.

 • vedenie vernostného programu pre zákazníkov
  • realizovania marketingových aktivít

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:
• Rezervácia alebo objednanie služieb prostredníctvom webových stránok  alebo emailom

 • potvrdenie objednávok
  • dodanie objednaného tovaru alebo služby na miesto určenia
 • evidencia kupujúcich na administratívne účely
  • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
  • odmeňovanie vernosti zákazníkov
  • marketingové aktivity a analýzy
  • informovanie o akciách, novinkách a zľavách

  3. Zoznam spracúvaných osobných údajov 
  1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
  2) Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
  • meno a priezvisko
  • bydlisko
  • kontaktné údaje (tel. č., e-mail)

5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov 
Pri zbere, uchovávaní a používaní osobných údajov našich zákazníkov dbáme o dôvernosť a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem tých, ktorých zapojenie je nevyhnutné – napríklad prepravnej spoločnosti, poskytovateľovi platobných služieb, poskytovateľovi IT a účtovných služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. V takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.

6. Zverejnenie osobných údajov 
1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o zákazníkoch.

7. Uchovávanie osobných údajov 
1) Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).
2) Ak zákazník prihláškou do Vernostného systému súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov alebo sa môže odhlásiť kliknutím na odhlasovací formulár v pätičke každého emailu, ktorý mu posielame, pričom tieto kontakty okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

8. Poučenie o právach dotknutej osoby 
a) Právo na prístup:
Zákazník ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

b) Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom emailu alebo poštou:
romanrestaurants@romanrestaurants.sk
Roman Restaurants s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, 851 02 Bratislava

c) Právo na prenosnosť:
Vždy, keď spracúvame vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

d) Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame, kedykoľvek.

e) Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

f) Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

g) Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,
* žiadosťou zaslanou emailom na adresu: romanrestaurants@romanrestaurants.sk

9. Zodpovednosť prevádzkovateľa 
1) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov. sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.